מגן: לא מגיע

כיתה שם הילד הערות א1 עגכעגכ כעכע א1 עגכעגכ כעכע א1 עגכעגכ כעכע א1 עגכעגכ כעכע א1 עגכעגכ כעכע א1 עגכעגכ כעכע א1 עגכעגכ כעכע א1 עגכעגכ כעכע

מגן: 15:45

כיתה שם הילד הערות א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע א1 גכעגכ כעכעכע

מגן: 15:15

כיתה שם הילד הערות א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד א1 עכגעגכ כעדגעד […]

מגן: 14:30

כיתה שם הילד הערות א1 ליאור בדיקה כגעכג א1 ליאור בדיקה כגעכג א1 ליאור בדיקה כגעכג א1 ליאור בדיקה כגעכג א1 ליאור בדיקה כגעכג ב4 ליאור בדיקה כגעכג ב4 ליאור בדיקה כגעכג ב4 ליאור בדיקה כגעכג א1 ליאור בדיקה כגעכג ב3 ליאור בדיקה כגעכג ב4 ליאור בדיקה כגעכג א2 ליאור בדיקה כגעכג א1 ליאור בדיקה […]